Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  emeritus professor ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 

emeritus professor  ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  :  ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษและพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้  ศาสตราจารย์ผู้นี้อาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปก็ได้  แต่ไม่ใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ  บางมหาวิทยาลัยจะปรากฏชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณแยกจากศาสตราจารย์ธรรมดาในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

          การเรียกชื่อศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณนั้นขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

          ตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ หรือศาสตราจารย์เกียรติคุณ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา หรือพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัยใช้อักษรย่อว่า "ศ. กิตติคุณ" หรือ "ศ. (เกียรติคุณ)" ส่วนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ใช้อักษรย่อว่า "ศ." [มีความหมายเหมือนกับ  professor emeritus]

ที่มา : คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution