Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  ทวิ แปลว่า สอง (๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑)
 

     ทวิ แปลว่า สอง

          ปัญหาปราสาทเขาพระวิหาร อีกทั้งพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา  ทำให้อาเซียนเรียกร้องให้มีการเจรจาระดับทวิภาคีขึ้น  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ นิยาม ทวิภาคี ว่าเป็นคำที่ใช้ในวงการทูต เป็นวิเศษณ์ แปลว่า ๒ ฝ่าย สัญญาทวิภาคี เป็นคำนาม ใช้เรียกสัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญา ๒ ฝ่าย  ส่วน ไตรภาคี  ก็เป็นคำนามแปลว่า ๓ ฝ่าย  สนธิสัญญาที่มีคู่สัญญา ๓ ฝ่าย เรียกว่า สนธิสัญญาไตรภาคี

          พจนานุกรมฯ นิยาม สัญญา ว่าเป็นคำที่ใช้ในกฎหมาย เป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย หรือหลายฝ่าย ว่าจะกระทําการหรืองดเว้นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วน สนธิสัญญา เป็นหนังสือสัญญาที่สําคัญยิ่งและทําเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ, ความตกลงระหว่างประเทศ; หนังสือสัญญาที่ทําขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่ ๒ ประเทศขึ้นไป มาจากภาษาอังกฤษว่า  treaty

          ทวิภาคี แยกคำได้ว่า ทวิ+ภาคี โดย ทวิ  [ทะวิ] เป็นคำจากภาษาบาลี สันสกฤต แปลว่า สอง  ตามชื่อเรื่อง ภาคี  มาจากบาลี เป็นคำนาม แปลว่า ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย สันสกฤตว่า ภาคินฺ ทวิช, ทวิช–  [ทะวิด, ทะวิชะ–] แปลว่า นก; พราหมณ์ ภาษาบาลี สันสกฤต ว่า ทฺวิช หมายถึง ผู้เกิด ๒ หน ทวิบถ  สถานที่ที่ทางทั้ง ๒ ตัดผ่านกัน, สี่แยก ทวิบท, ทวิบาท  สัตว์สองเท้า ทวิป  แปลว่า ช้าง สันสกฤตว่า ทฺวิป แปลว่า ผู้ดื่ม ๒ หน คือ ด้วยงวงและด้วยปาก

          ทวิ แปลว่า สอง แต่ ทวี  [ทะวี] เป็นกริยา แปลว่า เพิ่มขึ้น, มากขึ้น  ทวีคูณ ก็คือ ๒ เท่า ทวีธาภิเษก  เป็นชื่อพระราชพิธีการสมโภชที่รัชกาลที่ ๕ ได้ครองราชสมบัติยืนนานมาเป็น ๒ เท่าของรัชกาลที่ ๔ เหรียญทวีธาภิเษก ก็คือเหรียญซึ่งจัดทําขึ้นเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีนี้ค่ะ.

รัตติกาล  ศรีอำไพ

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution