Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  บริบาลศาสตร์ (๘ มกราคม ๒๕๕๖)
 

บริบาลศาสตร์

          คำว่า บริบาลศาสตร์ มาจากคำว่า บริบาล แปลว่า ดูแลรักษา ประสมกับคำว่า ศาสตร์ หมายถึง วิชาความรู้ที่เรียบเรียงและจัดเนื้อหาไว้อย่างเป็นระบบ.  บริบาลศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยการดูแลผู้ที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษอย่างเด็กเล็ก คนชรา รวมไปถึงการพยาบาลและดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ฯลฯ เช่น สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมคนวัยชรา มีคนชราและผู้ป่วยวัยชราจำนวนมาก ผู้ที่เรียนจบวิชาบริบาลศาสตร์จึงไม่ตกงาน.

          วิชาบริบาลศาสตร์เป็นวิชาที่มุ่งให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ระดับผู้ช่วยแพทย์และผู้ช่วยพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการบริบาลทารก เด็กเล็ก คนชรา และผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในประเทศไทยมีโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาบริบาลศาสตร์กระจายอยู่เกือบทั่วประเทศ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution