Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  การเรียกชื่อประเทศพม่าเป็นภาษาไทย
 

การเรียกชื่อประเทศพม่าเป็นภาษาไทย

           วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ รวมทั้งวารสาร นิตยสาร ฯลฯ ที่จะต้องรายงานข่าวเหตุการณ์ในประเทศพม่า ต่างก็มีความสับสนว่าควรจะเรียกหรือเขียนชื่อประเทศนี้อย่างไรจึงจะถูกต้อง สาเหตุมาจากทางรัฐบาลพม่าได้เปลี่ยนชื่อเรียกประเทศเป็นทางการจากชื่อภาษาอังกฤษเดิมที่เคยใช้ว่า The Union of Burma มาเป็น The Union of Myanmar และสถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศถึงการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อนี้ ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาล เพื่อแจ้งหน่วยราชการต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงด้วย

            การกำหนดชื่อเรียกประเทศต่าง ๆ เป็นภาษาไทยนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้มีการประสานงานกับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อร่วมกันพิจารณาว่าควรจะกำหนดชื่อเรียกประเทศนั้น ๆ เป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการว่าอย่างไรมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๕ แล้ว ดังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องบัญญัติศัพท์ฉบับที่ ๑ กำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ ซึ่งประกาศเมื่อ ๒๔ กันยายน ๒๔๘๕ เป็นฉบับแรก ต่อมาเมื่อได้มีประเทศใหม่ ๆ เกิดขึ้นและมีหลายประเทศเปลี่ยนระบอบการปกครองและเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือบางประเทศย้ายเมืองหลวงใหม่ ราชบัณฑิตยสถานจึงได้จัดทำเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องเดียวกันนี้ ยกเลิกฉบับเดิม ๆ มาเป็นลำดับ คือฉบับลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๐๘ ยกเลิกฉบับ พ.ศ. ๒๔๘๕ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๐ ยกเลิกฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๘ และฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกาศเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ยกเลิกฉบับ พ.ศ. ๒๕๒๐

            ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการมาแล้วหลายครั้งหลังจากที่ได้รับเอกราชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Union of Burma คือ สหภาพพม่า จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้เปลี่ยนมาใช้ว่า The Socialist Republic of the Union of Burma ราชบัณฑิตยสถานและกระทรวงการต่างประเทศจึงได้กำหนดชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า "สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า" และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงได้เปลี่ยนกลับไปใช้ว่า The Union of Burma อีกครั้ง จนกระทั่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น The Union of Myanmar

            คำ Myanmar เมื่อถอดอักษรโรมันเป็นอักษรไทยเป็น มยนมาร์ ออกเสียงตามตัวเขียนว่า มยันมาร์ หรือ มยันม่าร์ แต่คำนี้อักษรพม่าเขียนเป็น  ... (รอ scan...)  ถอดตามตัวเป็นอักษรไทยเป็น มรนมา เจ้าของภาษาออกเสียงฟังได้ทั้ง เหมี่ยนหม่า และ เมียนม่า (พม่าไม่มีเสียงพยัญชนะ ร และ ง ถ้าคำใดมี ร และ ง จะออกเสียงเป็น ย และ น เช่น ร่างกุ้ง เป็น ยานกูน)

            กระทรวงการต่างประเทศได้หารือมาทางราชบัณฑิตยสถานว่า สมควรจะกำหนดการเรียกชื่อประเทศพม่าที่ได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการนี้อย่างไร ราชบัณฑิตยสถานโดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยเห็นว่า คนไทยรู้จักและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับประเทศนี้ในชื่อว่า พม่า มาแต่โบราณกาล จึงเห็นควรให้เรียกชื่อนี้อย่างเป็นทางการว่า “สหภาพพม่า” ตามที่เคยใช้มาแต่เดิม เช่นเดียวกับที่เรียกชื่อประเทศอื่น ๆ อีกมากมายโดยไม่ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษของประเทศนั้น เช่น จีน (China) ญี่ปุ่น (Japan) โปรตุเกส (Portugal) อังกฤษ (England) ฝรั่งเศส (France).

ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน  ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน, ๒๕๓๒

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution