Print

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (ราชบัณฑิต)

สำนัก: ธรรมศาสตร์และการเมือง

ประเภทวิชา: สังคมศาสตร์

สาขาวิชา: ภูมิศาสตร์

ที่อยู่: ๑๐ ซอยสามัคคี ๖๐/๑๐ ถนนสามัคคี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี  
คุณวุฒิ: - อ.บ., ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - M.A. (Geography) มหาวิทยาลัยคลาร์ก เมืองวุร์สเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา - Ph.D. (Geography) มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นอิลลินอยส์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา  
ตำแหน่ง: - อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖-๒๕๓๙ - กรรมการตรวจตำราสังคมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๔-๒๕๓๕ - ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖  
เกียรติคุณ: - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๓๙ - ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผลงานสำคัญ: - แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ (๒ เล่ม) - ภูมิศาสตร์เมือง - การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ - การใช้ที่ดินในเขตเทศบาล ๑๐ แห่งของไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบ - แนวโน้มและทิศทางการศึกษาวิจัยทางภูมิศาสตร์ในทศวรรษหน้า (บทความวิชาการ)  
ความเชี่ยวชาญ: สายภูมิศาสตร์มนุษย์ อันประกอบด้วยวิชา แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์เมือง และภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์  

 

 

ไม่พบรายการผลงาน หรืองานวิจัย