Print

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ยงยุทธ วัชรดุลย์

สำนัก: วิทยาศาสตร์

ประเภทวิชา: วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชา: เวชกรรม

ที่อยู่: ๔๔๒ หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐  
คุณวุฒิ: - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๐๘ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, ๒๕๑๐ - Sportarzt เวชศาสตร์การกีฬา Deutsche Sportarzter Bund E.V. ประเทศเยอรมนี, ๒๕๑๕ - แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต Freie Universitaet เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี, ๒๕๑๗ - Facharzt fuer Orthopaedie (ผู้เชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส์) Arzte Kammer, Berlin (แพทยสภาเบอร์ลิน) ประเทศเยอรมนี, ๒๕๑๗ - อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา, ๒๕๑๗ - ว.ป.อ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด, ๒๕๓๔ - อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ๒๕๔๗  
ตำแหน่ง: - ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ, ๒๕๒๗-๒๕๔๓ (WHO Collaboration Center on Tissue Banking) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือ และกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ๒๕๒๙-ปัจจุบัน - นายกสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, ๒๕๔๗-ปัจจุบัน - นายกก่อตั้งสโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ๒๕๔๔-ปัจจุบัน - นายกก่อตั้งสมาคมธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ๒๕๔๖-ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ๒๕๔๙-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖-ปัจจุบัน - ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ๒๕๕๐ - ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตยสถาน - ประธานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกในคณะกรรมการการปลูกถ่ายเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ, ๒๕๔๘-๒๕๕๒ - ที่ปรึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
เกียรติคุณ: - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก - รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๔๙ - บุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๔๙ - เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์, ๒๕๔๙ - เหรียญลูกเสือสดุดี สำนักงานลูกเสือโลก Bronze Wolf, ๒๕๕๑  
ผลงานสำคัญ: ตำราและบทความ - ยงยุทธ วัชรดุลย์. ?เฝือก.? ใน สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒๐. กรุงเทพฯ : ไทยมิตร การพิมพ์, ๒๕๒๙ : ๑๒๕๔๒-๑๒๕๔๕. - ยงยุทธ วัชรดุลย์. ?การปลูกกระดูกข้ามคน.? ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม ๑๐. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด, ๒๕๓๑ : ๒๖๓-๒๗๑. - ยงยุทธ วัชรดุลย์. ?คำศัพท์ที่ควรทราบ.? ใน : วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม (บรรณาธิการ). ตำราออร์โธปิดิกส์ขอนแก่น : สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย / ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย. ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท ๒๕๓๙ : ๔๖-๕๔. - Vajaradul, Y. Bone Banking in Thailand; A 10 Year Experience (1984-1994). Clinical Orthopedics and Related Research 1996; 323 : 173-180. - Vajaradul, Y. Application of Allografts in Orthopaedic Surgery; Advances in Tissue Banking, World Scientific 2000; 4. สิ่งประดิษฐ์ - ประดิษฐ์หมอนสุขภาพ ?หมอนลักยิ้ม? และได้รับจดสิทธิบัตรเลขที่ ๐๑๐๑๐๐๑๕๐๑ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ - การออกกำลังกายอย่างง่ายรายชั่วโมงเพื่อสมาธิ รับทุนจากองค์การอนามัยโลก พ.ศ. ๒๕๔๖  
ความเชี่ยวชาญ:  

 

 

ไม่พบรายการผลงาน หรืองานวิจัย