Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ค้นหาข้อมูล หลักเกณฑ์ต่างๆ:    

 
 
 


                                    ข้อบังคับสภาราชบัณฑิต
                      ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิก
            เพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่าง
                                           พ.ศ. ๒๕๔๕
                                                           __________________________

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาราชบัณฑิตจึงตราข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่างขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕”
          ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบราชบัณฑิตยสถาน ว่าด้วยวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑
          ข้อ ๔ ให้นายกสภาราชบัณฑิตรักษาการตามข้อบังคับนี้และมีอำนาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
          ข้อ ๕ ภาคีสมาชิกผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตจะต้องเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
                    (๑) เป็นภาคีสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
                    (๒) ได้มีการเสนอเรื่องเกี่ยวกับวิชาการที่ตนค้นคว้าได้ต่อสำนักตามระเบียบสภาราชบัณฑิต
                    (๓) ต้องเป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมสำนักตามข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยการประชุมสำนัก อย่างน้อยร้อยละห้าสิบของจำนวนครั้งของการประชุมสำนักที่ภาคีสมาชิกผู้นั้นเป็นสมาชิกอยู่ทั้งสองปี หรือในกรณีที่ภาคีสมาชิกผู้ใดเป็นภาคีสมาชิกมาแล้วเป็นเวลาเกินสองปี ให้นับจำนวนครั้งของการประชุมสำนักย้อนหลังไปไม่เกินสามปีรวมกัน หากภาคีสมาชิกผู้นั้นได้เข้าร่วมประชุมสำนักตั้งแต่ร้อยละห้าสิบของจำนวนครั้งการประชุมรวมกันขึ้นไป ให้ถือว่าได้เข้าร่วมประชุมสำนักครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                        ในกรณีที่ภาคีสมาชิกผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการเกี่ยวกับงานของสำนักหรือราชบัณฑิตยสถาน ให้นับครั้งการประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนครั้งการประชุมสำนักด้วย ในกรณีที่จำนวนครั้งการประชุมสำนักมีจำนวนไม่ถึงร้อยละห้าสิบ เมื่อจำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการที่ภาคีสมาชิกผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่ทั้งสองปี หรือในกรณีที่เป็นกรรมการมาแล้วเกินกว่าสองปี ก็ให้นับจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการย้อนหลังไปไม่เกินสามปีรวมกันอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการรวมกันดังกล่าว และให้ถือว่าได้เข้าร่วมการประชุมสำนักครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อนี้ด้วย
          ข้อ ๖ การเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
                    (๑) ให้นายกราชบัณฑิตยสถานเสนอความเห็นและขออนุมัติให้มีการเลือกราชบัณฑิตต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีอนุมัติแล้วให้ดำเนินการได้
                    (๒) ก่อนการเลือกหกสิบวัน ให้เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานแจ้งแก่ภาคีสมาชิกผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕  ผู้ใดประสงค์จะเข้ารับการเลือกเป็นราชบัณฑิตให้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานภายในเวลาที่กำหนด
                    (๓) ให้ที่ประชุมราชบัณฑิตสำนักที่จะมีการเลือก แต่งตั้งกรรมการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยราชบัณฑิตในสำนักเป็นประธานหนึ่งคน เป็นกรรมการหนึ่งคน   เป็นกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน   และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสองคน ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการรวมทั้งด้านอื่น ๆ ของภาคีสมาชิกผู้ยื่นความจำนงเข้ารับการเลือกนั้นว่าสมควรจะได้รับเลือกเป็นราชบัณฑิตหรือไม่
                    การพิจารณากลั่นกรองให้พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้
                        เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ ปริมาณและคุณภาพ
                        เกณฑ์การเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ การนำเสนอผลงานต่อที่ประชุม ระดับผู้ฟัง ระดับการประชุม
                        เกณฑ์ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจการของราชบัณฑิตยสถาน เป็นกรรมการวิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นกรรมการเฉพาะกิจของราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น แล้วเสนอต่อที่ประชุมสำนักเพื่อพิจารณาลงมติต่อไป
                    (๔) การเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ว่าง ให้พิจารณาเลือกภาคีสมาชิกในประเภทและวิชาของสำนักตามตำแหน่งราชบัณฑิตที่ว่างนั้นก่อน ถ้าไม่มีภาคีสมาชิกดังกล่าวที่สมควรได้รับเลือก จึงให้เลือกภาคีสมาชิกในประเภทวิชาอื่นของสำนักได้
          ข้อ ๗ เมื่อสำนักมีมติเลือกภาคีสมาชิกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตแล้ว ให้สำนักแจ้งไปยังเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเพื่อนำเสนอที่ประชุมสภาราชบัณฑิตพิจารณา เมื่อที่ประชุมสภาราชบัณฑิตมีมติเห็นชอบแล้ว ให้นายกสภาราชบัณฑิตรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตต่อไป.

                                                    ประกาศ ณ วันที่   ๒๖   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕


                                                                           (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ)
                                                                                              นายกสภาราชบัณฑิต

 

 

 
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution