วิสัยทัศน์ ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติและเป็นองค์การพัฒนา  Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
 
 
หน้าแรก
แผนกลยุทธ์
คณะทำงานศูนย์
รายงานผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
 
 
   คณะทำงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดราชบัณฑิตยสถาน
 

คณะกรรมการกำกับตรวจสอบราชการใสสะอาด

    องค์ประกอบ 

. เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

ประธานกรรมการ

. รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

กรรมการ

. ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์

กรรมการ

. ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม

กรรมการ

. ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง

กรรมการและเลขานุการ

    อำนาจหน้าที่
    กำกับและตรวจสอบการสร้างราชการใสสะอาดของราชบัณฑิตยสถานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดราชบัณฑิตยสถาน

    องค์ประกอบ
   

ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์

ผู้อำนวยการศูนย์

นางนัยนา  วราอัศวปติ

รองผู้อำนวยการศูนย์

     คณะทำงานศูนย์ฯ ประกอบด้วย
 

๑. เลขานุการกรม

หัวหน้าคณะทำงาน‌

๒. ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง

คณะทำงาน‌

๓. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทำงาน‌

๔. หัวหน้างานบริหารทั่วไป

คณะทำงาน‌

๕. หัวหน้าฝ่ายคลัง

คณะทำงาน‌

๖. หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์

คณะทำงาน‌

๗. หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ ๑ กองธรรมศาสตร์การเมือง

คณะทำงาน‌

๘. หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ ๒ กองธรรมศาสตร์และการเมือง

คณะทำงาน‌

๙. หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ ๑ กองวิทยาศาสตร์

คณะทำงาน‌

๑๐. หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ ๒ กองวิทยาศาสตร์

คณะทำงาน‌

๑๑. หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ ๑ กองศิลปกรรม

คณะทำงาน‌

๑๒. หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ ๒ กองศิลปกรรม

คณะทำงาน‌

๑๓. หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ ๓ กองศิลปกรรม

คณะทำงาน‌

๑๔. หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ ๔ กองศิลปกรรม

คณะทำงาน‌

๑๕. หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

คณะทำงานและเลขานุการ‌

๑๖. นางสาวณัฐนันทน์ โสมรัตน์

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

    อำนาจหน้าที่
    ๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ “หน่วยงานใสสะอาด” ของราชบัณฑิตยสถาน รวมทั้งจัดทำดัชนีวัดความโปร่งใส
    ๒. กำกับดูแล ผลักดัน ให้มีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาดราชบัณฑิตยสถาน ติดตามและรายงานผล เพื่อให้แผนและมาตรการสร้างราชการใสสะอาดราชบัณฑิตยสถานบรรลุเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
    ๓. ประสานการดำเนินงานกับสำนักงาน ก.พ. หน่วยงานกลางอื่น ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในราชบัณฑิตยสถาน
    ๔. ให้ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดแจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด
    ๕. ให้ศูนย์มีอำนาจในการขอข้อมูล เอกสาร ความเห็น จากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อนประกอบการดำเนินงานของศูนย์ได้ตามความจำเป็น

 

(ที่มา : คำสั่งราชบัณฑิตยสถานที่ ๒๑/๒๕๔๙  ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดราชบัณฑิตยสถาน)


 

 
   
  เบอร์ติดต่อ :
  Email :
   


 
 
 
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 , โทรศัพท์ 0 2356 0466-70 , 0 2356 0477, อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed & Designed by Net-Com